Од школске 2018/2019. године ученици првог разреда Гимназије „Бранислав Петронијевић“ на Убу могу да бирају два изборна програма.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

До сада су ученици бирали један од два изборна програма, а то су  Верска настава и Грађанско васпитање. Ова два предмета су,  као и до сада, обавезни изборни што значи да ученици првог разреда могу да се определе  за један од њих. За оба програма ученици се изјашњавају сваке године приликом уписа и сваке године могу да бирају један од ова два предмета.

Ови програми се НЕ ОЦЕЊУЈУ бројчано већ ОПИСНО, те не утичу на општи успех ученика.

ВЕРСКА НАСТАВА:

 

Циљ Верске наставе православног катихизисајесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјску реалност Цркве и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног).

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ:

 

Циљ учења изборног програма Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе,  постане свестан својих права и одговорности,  осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности.

 

По завршетку програма Грађанско васпитање ученик ће показати следеће:

·          исказује поштовање, брани  и афирмише људска права, демократију и владавину закона;

·         критички разматра питања безбедности младих и процеса глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских права;

·         својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност;

·         препознаје ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује;

·         критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобализације са аспекта поштовања људских права;

·         проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о безбедности младих и о процесу глобализације;

·         у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима.

 

МОДУЛИ који се изучавају у првом разреду:

-Безбедност

-Глобализација

 

НОВИ  ИЗБОРНИ  ПРОГРАМИ

                   Од школске 2018/2019. године ученици првог разреда БИРАЈУ ДВА изборна програма. Програми се изучавају са по једним часом недељно.

            Наставни план и програм нуди листу од шест изборних програма, од којих се три могу изучавати само у првом и другом разреду, а три током четворогодишњег школовања.  Школа ће понудити ученицима листу од четири изборна програма, од којих ученици бирају два. Листа изборних програма ће бити сачињена према кадровским могућностима школе. Пре избора програма важно је да се  ученици и њихови родитељи упознају са исходима и садржајима сваког програма како би донели одлуку која одговара потребама и интересовањима ученика.

            Сваке школске године ученици ће бирати изборни програм према интересовањима. Дакле, после првог разреда ученик има право да промени изборни програм и узме нека два нова. Ученици се охрабрују да мењају изборне програме из разреда у разред  како би били у контакту са више различитих области и тестирали своја професионална интересовања.

Ученици се из изборних програма оцењују, а оцена улази у општи успех.

Групе за изборне програме не могу имати мање од 15 ученика.

Извод из Наставног плана и програма за први разред гимназије

Концепт изборних програма и њихова сврха

Сви изборни програми су интердисциплинарни, исходовно и модуларно креирани. Они доприносе  остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних компетенција и општих међупредметних компетенција.

План за први разред садржи листу од шест изборних програма са фондом од једног часа недељно. Програми су из различитих области – природне, друштвене науке, уметност, здравље. Неки од ових програма су у плану само за први и други разред, а неки се могу бирати  током  целокупног гимназијског школовања. Са листе програма школа је у обавези да ученицима, у складу са својим могућностима, понуди четири изборна програма од којих ученик бира два.

Концепт програма почива на идеји да се ученици у првом сусрету са модулом, преко више тема, упознају са сложеношћу појаве и могућношћу њеног истраживања из различитих аспеката. Листу тема из програма наставник може проширити још неким темама, водећи рачуна да оне одговарају модулу, узрасту и интересовањима ученика.

У наставку рада ученици треба да се определе како ће се бавити изабраним темама, односно питањима/проблемима. Тежиште јесте на активности ученика, али у првом разреду и у првом сусрету са оваквим начином рада неопходна је помоћ наставника. Независно од тога за коју тему се ученици определе, даљи рад треба да се одвија кроз:

·         истраживачке активности;

·         анализу прикупљених података;

·         презентовање добијених резултата;

·         документовање рада

 

 

 

ЛИСТА И ОПИС НОВИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

КОЈИ СЕ МОГУ ИЗУЧАВАТИ САМО У ПРВОМ И ДРУГОМ РАЗРЕДУ

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца, који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

·         критички разматра позитиван и негативан утицај медија;

·         процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;

·         препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;

·         одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;

·         комуницира на  конструктиван начин;

·         исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;

·         разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

МОДУЛИ: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских порука, Вредности

 

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности.

 

Корелација: српски језик и књижевност, страни језик, латински језик, историја, рачунарство и информатика, појединац, група и друштво, уметност и дизајн, образовање за одрживи развој.

 

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

Циључења изборног програма Појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

·         аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;

·         уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;

·         препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;

·         илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;

·         исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање; препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама

МОДУЛИ: Од узора и идола до вођа и следбеника, Усамљеност, одбаченост, отуђеност

 

Кључне речи: међузависност, узори, идоли, вође, усамљеност, одбаченост, отуђеност.

 

Корелација: историја, српски језик и књижевност, латински језик, страни језик, рачунарство и информатика, грађанско васпитање, уметност и дизајн, комуникација и медијска култура.

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Циљ учења изборног програма Здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

·         проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања – спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;

·         препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здравље и у складу са тим одговорно реагује;

·         одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања - спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима;

       -     покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота.

МОДУЛИ:  Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље, Правилна исхрана и физичко вежбање у спорту и рекреацији

 

Kључни појмови: здравље, исхрана, физичка активност, спортско-рекреативне активности, психоактивне супстанце, превенција.

 

Корелација: физичко и здравствено васпитање, биологија, рачунарство и информатика, грађанско васпитање, језик, медији и култура, појединац, групе и друштво.

 

ЛИСТА И ОПИС НОВИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

КОЈИ СЕ МОГУ ИЗУЧАВАТИ ТОКОМ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕГ ШКОЛОВАЊА

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Циљ изборног програма Образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост  сагледава и кроз перспективу будућности.

На крају програма ученик ће бити у стању да:

·         критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења;

·         преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживог развоја;

·         препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу;

·         предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на локалном  и глобалном  нивоу;

·         учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном окружењу;

·         умањује сопствени негативан утицај на окружење.

 

МОДУЛИ: Вода, Ваздух, Одрживи градови и насеља

 

Кључни појмови:непосредно окружење, вода, ваздух, загађење, одрживост, одговорност, будућност.

 

Корелација: биологија, географија, хемија, физика, математика, историја, рачунарство  и информатика, појединац, група и друштво, примењене науке, здравље и спорт.

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

·         разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;

·         реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина;

·         користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;

·         користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;

·         презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;

·         предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;

·         комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;

·         исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;

·         просуђује критички утицај уметности на здравље;

·         учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.

МОДУЛИ: Инспирација, Обједињене уметности

 

Кључни појмови: музика, плес, визуелне уметности, филм, позориште.

 

Корелација: сви предмети и програми.

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

·         демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;

·         процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;

·         демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;

·         истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;

·         прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;

·         осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;

-         искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије

МОДУЛИ: Увод у истраживање, Мој пројекат

 

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина

 

Корелација: биологија, хемија, физика, математика, информатика и рачунарство, матерњи језик, страни језик, историја, географија