Презиме и име запосленог

Радно место

Ангажовање

1.

Ђунисијевић Мирослав

Директор школе

100% неодређено

2.

Михаиловић Милка

Школски психолог

50% неодређено (са наставом 75%)

3.

Николић Драгица

Секретар

25%, неодређено

4.

Ђунисијевић Весна

Шеф рачуноводства

25%, неодређено

5.

Митровић Снежана

Благајник

50%, неодређено

6.

Исаиловић Слободан

Ложач

100%, неодређено

7.

Илић Зоран

Домар

50% неодређено

8.

Ковачевић Милева

Одржавање хигијене

100%, неодређено

9.

Крстић Верица

Одржавање хигијене

100%, неодређено